Hausvise Data Deletion Policy

Tietojen poistaminen Hausvise -palvelusta

Päättyneen asiakkaan tiedot poistetaan Hausvise-palvelusta niin pian, kuin se on asiakassopimuksen velvoitteiden ja teknisten rajoitteiden puolesta mahdollista, kuitenkin viimeistään 6kk:n kuluessa asiakassuhteen päättymisestä.

Asiakastuki merkitsee asiakasyhtiön poistettavaksi tallentamalla yhtiölle sulkupäivämäärän ja poistopäivämäärän. Poistopäivämäärä luo sisäisen hälytyksen ja palvelupyyntötiketin tietojen poistolle. Palvelupyyntö käsitellään asiakaspalvelujärjestelmän vastuumallin mukaisesti.

Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta palauttaa poistettua tietoa. Tiedot sisältävät kaikki asiakkaan ylläpidettävissä olleet tiedot ja näihin liittyvät palvelun sisäiset tunnisteet ja ns. metadatat.

Palvelu tuottaa lisäksi teknistä dataa mm. palvelun käytöstä, suorituskyvystä ja tietoliikenteestä. Nämä tapahtumatiedot tallennetaan kiertäviin arkistoihin, joiden säilytysaika on korkeintaan kolme vuotta (kaksi täyttä kalenterivuotta).

Sopimussuhteessa oleva asiakas voi tehdä erilaisia ylläpitämäänsä tietoon liittyviä poistopyyntöjä, kuten tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen poistoja, asiakastuen palveluprosessin mukaisesti.

Tämän dokumentin omistaa nimetty toimittajan tietosuojavastaava. Tietoja päivitetty 1.2.2023.

 

Hausvise Data Deletion Policy

The terminated customer’s data will be deleted from the Hausvise service as soon as it is possible considering contractual obligations of the customer agreement and possible technical limitations, but no later than 6 months after the end of the customer relationship.

Customer support of the service provider marks the customer company for deletion by saving the closing date and deletion date. The deletion date creates an internal alert and service request ticket for data deletion. The service request is processed according to the responsibility model of the customer service system.

The service provider does not have the possibility to restore deleted information. The data includes all the data that the customer was able to maintain including the related internal identifiers and metadata.

The service also produces technical data, e.g. about service use, performance and data traffic. These event data are stored in rotating archives, which are kept for a maximum of three years (two full calendar years).

A customer in a contractual relationship can make various deletion requests related to the information they maintain, such as deletion of personal data in accordance with the Data Protection Regulation, in accordance with the customer support service process.

This document is owned by the named data protection officer of the service provider. Information updated on February 1, 2023.

Ota yhteyttä!